Simpozij v BukareÅ¡ti (29. avgust â 01. september 2011)

Drugi simpozij pilotske faze projekta je bil v BukareÅ¡ti v Romuniji od 29. avgusta do 01. septembra 2011. Namen tega simpozija je bil izvedba simuliranega preverjanja CPD akreditacije v SEARCH CORPORATION (podjetje, ki sodeluje z AGIR iz Romunije kot del projekta). Simpozij je trajal Å¡tiri dni, da je bilo dovolj Äasa za izmenjavo Äim veÄ znanja med voditelji projekta, zvezo »Engineers Ireland« potrebnega za pripravo CPD preverjanja, za izvedbo preverjanja in pisanje poroÄila o CPD akreditaciji.

Predstavitev podjetja: SEARCH CORPORATION je eno od vodilnih podjetij za inženirske storitve v Romuniji na podroÄju planiranja, naÄrtovanja, svetovanja in upravljanja cestne in zraÄne transportne infrastrukture. SEARCH CORPORATION zaposluje približno 350 ljudi, 66,5% je inženirjev in tehnikov, v 4 strateÅ¡ko umeÅ¡Äenih skupinah v Romuniji s 6 veljavnimi pogodbami v Moldaviji. SEARCH CORPORATION je bila ustanovljena 1991. Njen ustanovitelj Michael M. Stanciu, predsednik podjetja, je specialist s pomembnimi izkuÅ¡njami na inženirskem podroÄju cestne infrastrukture in koordinator Å¡tevilnih projektov za izgradnjo avtocest in mostov v ZDA.

Prvi dan: ponedeljek 29. avgust 2011 â priprava na obisk SEARCH CORPORATION za CDP preverjanje

Prvi dan simpozija v Bukarešti je vseboval razredni stil seje o kriterijih 3 in 4, ki ga je izvedel Aidan Harney iz zveze »Engineers Ireland«. Razredni stil sej za naslednja dva kriterija se bo nadaljeval na vsakem od preostalih dveh simpozijev v Sloveniji in Slovaški.

Drugi del prvega dne se je osredotoÄil na pripravo obiska CPD preverjanja v SEARCH CORPORATION v torek 30. avgusta 2011. Izvedena je bila analiza postopkov za CPD preverjanje, ki ga je pripravil SEARCH CORPORATION, doloÄene so bile vloge in odgovornost posameznikov pri CPD preverjanju.

Drugi dan: torek 30. avgust 2011 â obisk SEARCH CORPORATION za CDP preverjanje

Obisk CPD preverjanja v SEARCH CORPORATION je izvedla skupina za CPD preverjanje, ki je bila sestavljena iz predstavnikov vseh partnerjev vkljuÄenih v projekt. SEARCH CORPORATION je predstavil podatke o njihovih sedanjih CPD praksah in kako se ujemajo z 8 CPD kriteriji. Sledili so intervjuji v SEARCH CORPORATION zaposlenih inženirjev za dodatno preverjanje vpliva in ravni CPD v organizaciji.

Tretji dan: sreda 31. avgust 2011 â pisanje poroÄila o CPD preverjanju

Sestali so se vsi predstavniki partnerjev in razpravljali ter analizirali obisk CPD preverjanja v SEARCH CORPORATION prejÅ¡njega dne. Aidan Harney je izvedel delavnico v razrednem stilu o najbolj uÄinkovitem naÄinu pisanja poroÄila o CPD preverjanju.

Äetrti dan: Äetrtek 01. september 2011 â predstavitev poroÄila o CDP preverjanju SEARCH CORPORATION

Skupina za CPD preverjanje se je vrnila v SEARCH CORPORATION in predstavila poroÄilo o CPD preverjanju vodstvu SEARCH CORPORATION. Prisoten je bil tudi ustanovitelj in predsednik SEARCH CORPORATION Michael M. Stanciu , ki mu je skupina za CPD preverjanje predala poroÄilo in priporoÄila, ki jih je pripravila. Michael M. Stanciu je jasno izrazil svoje navduÅ¡enje, da bo postal prvi CPD akreditiran delodajalec v Romuniji.

IzkuÅ¡nje pridobljene na tem simpoziju bodo zelo pomembne za vsakega partnerja v projektu, ko bo nastopil Äas za resniÄno preverjanje CPD akreditacije v njihovem izbranem podjetju v juniju 2012.

Naslednji simpozij v okviru projekta je predviden od 25. do 28. oktobra 2011 v Mariboru v Sloveniji.