Simpozij v Lizboni (30. maj â 02. junij 2011)

Prvi simpozij pilotske faze projekta je bil v Lizboni od 30. maja do 02. junija 2011. Namen tega simpozija je bil izvedba simuliranega preverjanja CPD akreditacije v »EDP Distribution« (podjetje, ki sodeluje z Zvezo inženirjev na Portugalskem â Ordem dos Engenheiros, Portugal kot del projekta). Simpozij je trajal Å¡tiri dni, da je bilo dovolj Äasa za izmenjavo Äim veÄ znanja med voditelji projekta, zvezo »Engineers Ireland« potrebnega za pripravo CPD preverjanja, za izvedbo preverjanja in pisanje poroÄila o CPD akreditaciji.

Predstavitev podjetja: EDP je med velikimi evropskimi operaterji v energijskem sektorju eno najveÄjih na Iberijskem polotoku. Je najveÄja portugalska industrijska skupina in tretji najveÄji proizvajalec vetrne energije, ki ima 8.000 zaposlenih. »EDP Distribution« ima 3.600 zaposlenih, 700 s poklicno kvalifikacijo od katerih 630 inženirjev dela v izgradnji, upravljanju in vzdrževanju elektriÄnih omrežij na Portugalskem, v Braziliji in v ZDA.

Prvi dan: ponedeljek 30. maj 2011 â priprava na obisk EDP za CDP preverjanje

Prvi dan simpozija v Lizboni je vseboval razredni stil seje o kriterijih 1 in 2, ki ga je izvedel Aidan Harney iz zveze »Engineers Ireland«. Razredni stil sej za naslednja dva kriterija se bo nadaljeval na vsakem od preostalih treh simpozijev v Romuniji, Sloveniji in Slovaški.

Drugi del prvega dne se je osredotoÄil na pripravo obiska CPD preverjanja v »EDP Distribution« v torek 31. maja 2011. Izvedena je bila analiza postopkov za CPD preverjanje, ki ga je pripravil EDP, doloÄene so bile vloge in odgovornost posameznikov pri CPD preverjanju.

Drugi dan: torek 31. maj 2011 â obisk EDP za CDP preverjanje

Obisk CPD preverjanja v EDP je izvedla skupina za CPD preverjanje, ki je bila sestavljena iz predstavnikov vseh partnerjev vkljuÄenih v projekt. EDP je predstavil podatke o njihovih sedanjih CPD praksah in kako se ujemajo z 8 CPD kriteriji. Sledili so intervjuji v EDP zaposlenih inženirjev za dodatno preverjanje vpliva in ravni CPD v organizaciji.

Tretji dan: sreda 01. junij 2011 â pisanje poroÄila o CPD preverjanju

Sestali so se vsi predstavniki partnerjev in razpravljali ter analizirali obisk CPD preverjanja v EDP prejÅ¡njega dne. Aidan Harney je izvedel delavnico v razrednem stilu o najbolj uÄinkovitem naÄinu pisanja poroÄila o CPD preverjanju.

Äetrti dan: Äetrtek 02. junij 2011 â predstavitev poroÄila o CDP preverjanju EDP-ju

Skupina za CPD preverjanje se je vrnila v EDP in predstavila poroÄilo o CPD preverjanju vodstvu EDP. Prisoten je bil tudi CEO od »EDP Distribution« Dr. Antonio Mexia, ki mu je skupina za CPD preverjanje predala poroÄilo in priporoÄila, ki jih je pripravila.

IzkuÅ¡nje pridobljene na tem simpoziju bodo zelo pomembne za vsakega partnerja v projektu, ko bo nastopil Äas za resniÄno preverjanje CPD akreditacije v njihovem izbranem podjetju v juniju 2012.

Naslednji simpozij v okviru projekta je predviden od 29. avgusta do 01. septembra v Bukarešti v Romuniji.