Simpozij v Mariboru (25. â 28. oktober 2011)

Tretji simpozij pilotske faze projekta je bil v Mariboru v Sloveniji od 25. do 28. oktobra do 2011. Namen tega simpozija je bil izvedba simuliranega preverjanja CPD akreditacije v TÅ C Maribor (TehniÅ¡ki Å¡olski center, ki sodeluje s Slovenskim nacionalnim odborom FEANI kot del projekta). Simpozij je trajal Å¡tiri dni, da je bilo dovolj Äasa za izmenjavo Äim veÄ znanja med voditelji projekta, zvezo »Engineers Ireland« potrebnega za pripravo CPD preverjanja, za izvedbo preverjanja in pisanje poroÄila o CPD akreditaciji.

Predstavitev podjetja: TehniÅ¡ki Å¡olski center (TÅ C) Maribor je moderna razvojno usmerjena ustanova z bogato tradicijo v izobraževanju. TÅ C Maribor zaposluje 91 ljudi, od katerih je 25 inženirjev in 8 tehnikov. Å tudenti imajo na razpolago Å¡tevilne zelo usmerjene izobraževalne programe, ki ponujajo dobre možnosti za zaposlitev in za nadaljnje izobraževanje. Cilj TÅ C je vzpostavitev celovitega in strokovnega tehniÄnega ter teoretiÄnega in praktiÄnega izobraževanja za mlade in starejÅ¡e ljudi.

Prvi dan: torek 25. oktober 2011 â priprava na obisk TÅ C Maribor za CDP preverjanje

Prvi dan simpozija v Mariboru je vseboval razredni stil seje o kriterijih 5 in 6, ki ga je izvedel Aidan Harney iz zveze »Engineers Ireland«. Razredni stil sej za zadnja dva kriterija od 8 CPD kriterijev se bo izvedel na zadnjem simpoziju na Slovaškem januarja 2012.

Drugi del prvega dne se je osredotoÄil na pripravo obiska CPD preverjanja v TÅ C Maribor v sredo 26. oktobra 2011. Izvedena je bila analiza postopkov za CPD preverjanje, ki ga je pripravil TÅ C Maribor, doloÄene so bile vloge in odgovornost posameznikov pri CPD preverjanju. Na tem simpoziju so partnerji v projektu prevzeli veÄ vlog in odgovornosti za izvedbo CPD preverjanja. Ta prenos odgovornosti iz zveze »Engineers Ireland« na partnerje v projektu bo zelo pomembna izkuÅ¡nja za vsakega od partnerjev v projektu v izvedbeni fazi projekta.

Drugi dan: sreda 26. oktober 2011 â obisk TÅ C Maribor za CDP preverjanje

Obisk CPD preverjanja v TÅ C Maribor je izvedla skupina za CPD preverjanje, ki je bila sestavljena iz predstavnikov vseh partnerjev vkljuÄenih v projekt. TÅ C Maribor je predstavil podatke o njihovih sedanjih CPD praksah in kako se ujemajo z 8 kriteriji CPD akreditacijskega standarda zveze »Engineers Ireland«. Sledili so intervjuji v TÅ C Maribor zaposlenih inženirjev za dodatno preverjanje vpliva in ravni CPD v organizaciji.

Tretji dan: Äetrtek 27. oktober 2011 â pisanje poroÄila o CPD preverjanju TÅ C Maribor

Sestali so se vsi predstavniki partnerjev in razpravljali ter analizirali obisk CPD preverjanja v TÅ C Maribor prejÅ¡njega dne. Vsi partnerji v projektu so prevzeli bolj aktivno vlogo pri pisanju poroÄila o CPD preverjanju. Pri pisanju zakljuÄnega poroÄila o CPD preverjanju so sodelovali vsi partnerji v projektu z upoÅ¡tevanjem izkuÅ¡enj iz prejÅ¡njih simpozijev.

Äetrti dan: petek 28. oktober 2011 â predstavitev poroÄila o CDP preverjanju TÅ C Maribor

Skupina za CPD preverjanje se je vrnila v TÅ C Maribor in predstavila poroÄilo o CPD preverjanju vodstvu TÅ C Maribor. Prisoten je bil tudi upravni direktor TÅ C Maribor Drago Kamenik, ki mu je skupina za CPD preverjanje predala poroÄilo in priporoÄila, ki jih je pripravila.

IzkuÅ¡nje pridobljene na tem simpoziju bodo zelo pomembne za vsakega partnerja v projektu, ko bo nastopil Äas za resniÄno preverjanje CPD akreditacije v njihovem izbranem podjetju v juniju 2012.