CPD Akreditačný proces

Akreditačný postup organizácie EngineersIreland´s  dokázal svoju flexibilitu a vhodnosť tak pre malých ako aj veľkých organizácií . Je to spôsobené tým, že organizácie rešpektovala rozdielne CPD potreby širokého spektra strojárenských technológií a trhov a úzko spolupracovala so všetkými zamestnávateľovi, aby im umožnila dosiahnuť  nové a vyššie hodnoty sledovaných benefitov.

Kroky akreditačného procesu

Kontakt

Nadviazať kontakt medzi partnerskými (akreditujúcimi) organizáciami a zamestnávateľmi. Každá partnerská organizácia je pripravená ponúknuť svoje skúsenosti, techniku a ľudské zdroje pre školenie tímu HR.

 

Definovať cieľ

Potvrdiť  zámer participovať na CPD akreditácii ako cieľ organizácie. Potvrdiť, že tento cieľ je pre organizáciu relevantný a že je signálom pre ďalšie akreditačné konanie

Pokyny

e-Sprievodca po vykonávacie smernice. Povolený vstup do web oblasti CPD Akreditovaný zamestnávateľ s možnosťou stiahnutia podporných materiálov

Diferenčná analýza

V spojení s partnerskou organizáciou, hodnotenie súčasného stavu podľa hodnotiaceho CPD systému vo vašej organizácii

Realizovať

Realizuj potrebné CPD systém a postupy. Analyzuj medzery v ich plnení pomocou on-line e-Guide. Využi odborné poradenstvo Engineers Ireland´s (partnerská organizácia CPD tímu)

Predložiť

Písomné žiadosť organizácii Engineers Ireland´s o akreditáciu.  Dodaj kompletný zoznam výstupov potrebných pre akreditačný proce dosvedčujúci, že všetky potrebné kritériá boli splnené

Audit

Engineers Ireland´s  audit akreditačný audit v rozsahu  ½ dňa alebo 1 deň so zameraním na  audit plnenia požadovaných  kritérií

 

Udelenie akreditácie

Udelenie certifikátu CPD Akreditovaný zamestnávateľ. Formálne schválenie na  dobu do 3 rokov s očakávanou ročnou správou. Priebežne bude poskytovaná podpora a poradenstvo zo strany Engineers Ireland´s

PR

Certifikát: Udelenie oficiálneho certifikátu za účasti PR a s vhodnou propagáciou. Vaša organizácia bude  prvým CPD Akreditovaným zamestnávateľom vo vašej krajine.