Bukurešť sympózium (august 29.-01.9.2011)

Druhé sympózium pilotného projektu sa konalo v BukureÅ¡ti od 29. augusta do 1. septembra 2011. Cieľom tohto sympózia bolo simulovaÅ¥ CPD akreditaÄný audit v podmienkach firmy SearchCorporation (Äalej len firma). Sympózium bolo rozložené do Å¡tyroch dní, aby bol dostatok Äasu pre vedúcich projektu, Engineers Ireland´s prezentovaÅ¥ maximum vedomostí o príprave na CPD audit a na prípravu akreditaÄného hodnotenia a písania CPD akreditaÄnej správy.

Základné informácie o spoloÄnosti: SearchCorporation jednou z popredných spoloÄností inžinierskych služieb v Rumunsku, ktoré poskytujú plánovanie, projektovanie, poradenstvo a riadenie cestnej a leteckej dopravy. SearchCorporation zamestnáva približne 350 ľudí, 66,5% z nich sú inžinieri a technici. Firma pôsobí v 4 strategicky umiestnených poboÄkách v Rumunsku a má uzatvorených 6 platných kooperaÄných zmlúv v Moldavsku. SearchCorporation bola založená v roku 1991a jej zakladateľ Michael M. Stanciu, prezident spoloÄnosti je odborník s veľkými skúsenosÅ¥ami v oblasti strojárstva cestnej infraÅ¡truktúry, je aj koordinátorom poÄetných projektov diaľnic a projektov mostných stavieb v USA.

1. deÅ: Pondelok 29 august 2011 - Príprava na návÅ¡tevu SearchCorporation

Prvý deÅ sympózia v BukureÅ¡ti sa konala formou seminárneho stretnutia. Viedol ho Aidan Harney a bolo orientované na kritériá 3 a 4. Takéto seminárne stretnutie bude pokraÄovaÅ¥ aj v Äalších dvoch sympóziách v Slovinsku a na Slovensku.

Druhá ÄasÅ¥ dÅa 1. bola zameraná na prípravu návÅ¡tevy a auditu v spoloÄnosti SEARCH CORPORATION v utorok 30. augusta 2011. Analýza kontrolného auditu podľa podkladov SEARCHCORPORATION bola vykonaná a úlohy a zodpovednosÅ¥ za audit boli pridelené jednotlivých Älenom panelu.

2. deÅ: Utorok 30 august 2011 â SearchCorporation audit

NávÅ¡teva a audit spoloÄnosti SearchCorporation bol vykonaný porotou, ktorá bola zložená zo vÅ¡etkých partnerov zapojených do projektu. SearchCorporation dodali podklady o ich súÄasnej CPD praxi a o plnení 8 kritérií CPD Engineer Ireland´s. Rozhovory s inžinierskymi pracovníkov zamestnanými v SearchCorporation prispeli k získaniu Äalších informácií o úrovni CPD proghramu.

3. deÅ: streda 31 august 2011 - Zápisnica z kontrolnej správy

VÅ¡etci partneri sa zúÄastnili na prerokovávaní a analýze výsledkov za predchádzajúci deÅ auditu v SearchCorporation. Aidan Harney prezentoval informácie o najefektívnejÅ¡om spôsob, ako písaÅ¥ CPD audítorské správy. Toto zasadnutie nadviazalo na skúsenosti z Lisabonského sympózia.

4. deÅ: Å¡tvrtok 01.9.2011 - Prezentácia správy o audite v SearchCorporation

Hodnotiaci panel sa vrátil na SearchCorporation a predložil CPD správu o audite top manažmentu SearchCorporation. Zakladateľ a prezident SearchCorporation, Michael M. Stanciu, bol prítomný a bola mu odovzdaná správa a odporúÄania z auditu. Vyjadril svoje poteÅ¡enie, že sa jeho podnik stal prvým CPD Accreditated Employer v Rumunsku.

Skúsenosti získané z tohto sympózia bude maÅ¥ pozitívny vplyv na vÅ¡etkých partnerov projektu, keÄ bude pripravovaÅ¥ vlastné akreditaÄné konanie vo vybranej spoloÄnosti v júni 2012.

ÄalÅ¡ie sympózium je naplánované na 25. októbra - 28., 2011 v Maribore v Slovinsku.