Dublin sympózium (november 30. - 03. 12. 2010)

Od 30. novembra do 3. decembra 2010 sa konalo pod záštitou Engineers Ireland´s Å¡tvordÅové sympózium v Dubline, Ãrsko. Každá partnerská strana bola zastúpená aspoÅ jedným Älenom ich organizácie po celú dobu konania akcie. Cieľom tohto sympózia bolo preniesÅ¥ Äo najväÄÅ¡ie znalosti Engineers Ireland´s v oblasti CPD na zúÄastnených partnerov v predmetnom projekte. Toto bolo dosiahnuté vÄaka kombinácii klasického vzdelávania triede Å¡týlu úvod k CPD inžinierov Ãrska akreditáciu Å¡tandardne skúsenosÅ¥ z prvej ruky skutoÄných CPD návÅ¡tev AkreditaÄný audit.

1. deÅ: 30.novembra 2010

S cieľom poskytnúť zúÄastneným partnerom plné pochopenie CPD akreditovaný zamestnávateľ normy, Aidan Harney, inžinieri Ãrsko CPD riaditeľ, predstavil úvodné zasadnutie na CPD akreditovaný zamestnávateľ Å¡tandardu.

2. deÅ: 01.12.2010

Aby každý z partnerov pocit pre CPD akreditaÄný audit, bol re-akreditácie auditu návÅ¡teva zriadená DBFL Consulting Engineers. DBFL boli plne akreditované rok pred touto návÅ¡tevou, a tak to je obvyklé, aby prehodnotil CPD akreditovaných Zamestnávatelia znovu akreditovaÅ¥ je založený na súÄasnej úrovni praktík CPD a ak konali na základe odporúÄaní, ktoré inžinieri Ãrsko audit tím ukázal na DBFL na ich CPD akreditáciu auditu pred rokom.

Každý partner sedel na obnovenie akreditácie auditu, ktorý bol riadený Dee kého, inžinieri Ãrsko CPD manažéra. To bolo dôležité, aby každý z partnerov získal nejakú skúsenosÅ¥ z prvej ruky skutoÄnú CPD auditu, ako oni sami sa vykonáva CPD audit na svojich vybraných firiem, neskôr v projekte.

3. deÅ: 02.12.2010

Na DeÅ 3 sympózia, sme navÅ¡tívili írskeho letectva. ÃÄelom tejto návÅ¡tevy bolo zistiÅ¥, ako írskej leteckej zbory majú prospech z dosiahnutia CPD akreditované zamestnávateľa Å¡tandard a aké procesy a postupy, ktoré zaviedli maximalizovaÅ¥ potenciálny výnosy z CPD akreditované zamestnávateľa Å¡tandardu.

4. deÅ: 03.12.2010

Sympózium bolo uzavreté s krátkym zabaliÅ¥ zasadnutí v ktorej sú uvedené poznatky zo sympózia a ÄalÅ¡ie kroky pre projekt.