Lisabonské sympózium (máj 30. - 02.6.2011)

Prvé sympózium k Pilotnému projektu sa konalo v Lisabone v Portugalsku od 30. mája do 2. júna 2011. Cieľom tohto sympózia bolo ukázaÅ¥ simulovaný CPD akreditaÄný audit na príklade firmy EDP Distribution.
Sympózium bolo rozložené do Å¡tyroch dní, tak aby poskytlo potrebný Äas vedúcim projektu, zástupcom Engineers Ireland´s, zdieľaÅ¥ maximum vedomostí o príprave CPD auditu, o jeho realizácii ako aj o o príprave a formulácií CPD akreditaÄnej správy.

Základné informácie o spoloÄnosti: EDP je jedným z hlavných európskych hospodárskych subjektov v odvetví energetiky, je jedným z najväÄších energetických operátorov Iberského polostrova, patrí k najväÄÅ¡ej portugalskej priemyselnej skupina a je 3. najväÄším producentom veternej energie. Podnik zamestnáva 8000 pracovníkov. EDP Distribution zamestnáva 3600 pracovníkov z toho 700 s profesionálnou kvalifikáciou, 630 pracovníkov sú inžinieri.

1. deÅ: pondelok 30 mája 2011 - Príprava auditu v EDP

Prvý deÅ sympózia bol venovaný informáciám o kritériách 1 a 2, ktoré uviedol Aidan Harney za Engineers Ireland´s. Takéto stretnutie bude pokraÄovaÅ¥ analýzou a hodnotením Äalších dvoch kritérií v Rumunsku, Slovinsku a na Slovensku.

Druhá ÄasÅ¥ dÅa 1. bola zameraná na prípravu audítorskej návÅ¡tevy v EDP Distribution v utorok 31. mája 2011. Bola vykonaná analýza úloh kontrolného auditu podľa materiálu, ktorý predložil EDP. Boli Å¡pecifikované úlohy a zodpovednosÅ¥ za participáciu na audite.

2. deÅ: utorok 31. mája 2011 - EDP audit

Audit EDP sa uskutoÄnil pred panelom, ktorý pozostával zo vÅ¡etkých partnerov zapojených do projektu. PoÄas auditu EDP informoval o ich súÄasných aktivitách a o plnení 8 kritérií. Osobné rozhovory s inžinierskymi pracovníkmi EDP poskytli ÄalÅ¡i dôležité informácie o pripravenosti firmy na CPD audit.

3. deÅ: streda June1st, 2011 â Zápis o priebehu auditu

VÅ¡etci partneri sa zúÄastnili na prerokovaní a analýze výsledkov za predchádzajúci deÅ auditu návÅ¡tevu EDP. Aidan Harney viedol diskusiu o najefektívnejÅ¡om spôsobe formulácie CPD audítorských správ.

4. deÅ: Å¡tvrtok 02.6.2011 - Prezentácia správy o audite v EDP

Audit panel predložil CPD správu o výsledkoch auditu vedeniu EDP. Generálny riaditeľ EDP Distribution Dr Antonio Mexia, sa zúÄastnil tohto stretnutia a správa s odporúÄaniami mu bola osobne odovzdaná.

Skúsenosti získané poÄas tohto sympózia budú užitoÄné pre každého partnera projektu, osobitne vtedy, keÄ budú robiÅ¥ vlastné akreditaÄné konanie formou CPD auditu v nimi vybranej spoloÄnosti.

ÄalÅ¡ie sympózium je naplánované na 29. augusta - 1. septembra 2011 v BukureÅ¡ti, Rumunsko.