Maribor sympózium - október 25-28, 2011

Tretie sympózium pilotného projektu sa konalo v Maribore v Slovinsku od 25. októbra - 28. 2011. Cieľom tohto sympózia bolo vykonaÅ¥ simulovaný CPD akreditaÄný audit v spoloÄnosti TSC Maribor (spoloÄnosÅ¥ pôsobiaca so slovinským národným výboru pre FEANI). Sympózium bolo rozložené do Å¡tyroch dní, aby sa vytvoril postaÄujúci priestor pre vedúcich projektu, Engineers Ireland´s , zdieľaÅ¥ vedomostí o príprave CPD auditu, ako aj o spracovaní závereÄnej CPD akreditaÄnej správy.

Základné informácie o spoloÄnosti: Priemyselná Å¡kola (TSC) Maribor je moderná a rozvojovo orientovaná vzdelávacia inÅ¡titúcia s bohatou tradíciou vo vzdelávania. TSC Maribor zamestnáva 91 zamestnancov, z toho 25 sú inžinieri a 8 sú technici. Å tudenti môžu byÅ¥ Å¡kolení v rade veľmi aktuálnych vzdelávacích programov, ktoré ponúkajú dobré podmienky pre zamestnanie alebo ÄalÅ¡om vzdelávaní. Cieľom TSC je vytvoriÅ¥ vysoko kvalitné a profesionálne prostredie pre technické, teoretické a praktické vzdelanie pre mladých ľudí a dospelých.

1. deÅ: utorok 25.októbra 2011 - Príprava na TSC návÅ¡tevy auditu Maribor

Prvý deÅ sympózia Maribor bol vedený v seminárnom Å¡týle a viedol ho Aidan Harney. Bolo orientované na 5te a 6te hodnotiace kritérium. Posledné dve z 8 CPD kritérií Pilotného projektu sa budú rieÅ¡iÅ¥ poÄas nasledovného sympózia v januári 2012 v Bratislave.

Druhá ÄasÅ¥ dÅa bola zameraná na prípravu na návÅ¡tevu v TSC Maribor v stredu 26. októbra 2011. Boli prediskutované podklady, ktorú k auditu predložil TSC Maribor. Následne boli rozdelené úlohy pre vÅ¡etkých Älenov audítorského panelu.

2. deÅ: streda 26.októbra 2011 - TSC Maribor návÅ¡teva a audit

NávÅ¡teva audit TSC Maribor bola vykonaná porotou zloženou zo vÅ¡etkých partnerov zapojených do projektu. TSC Maribor podal dôkazy o ich súÄasnom programe CPD a o plnení 8 kritérií CPD Engineers Ireland´s pre získanie Accredited Employer Standard. Rozhovory s technikmi / technickými pracovníkmi zamestnanými v TSC Maribor umožnili podrobnejÅ¡ie analyzovaÅ¥ a hodnotiÅ¥ úroveÅ CPD programov.

3. deÅ: Å¡tvrtok 27. októbra 2011 - Zápisnica z kontrolnej správy

VÅ¡etci partneri sa zúÄastnili na prerokovaní a analýze výsledkov za predchádzajúci deÅ, osobitne auditu v TSC Maribor. VÅ¡etci partneri projektu sa aktivizovali pri písaní CPD audítorskej správy.

4. deÅ: piatok 28 október 2011 - Prezentácia správy o audite v TSC Maribor

Audit panel sa vrátil do TSC Maribor a predložil CPD správu o audite top manažmentu spoloÄnosti TSC Maribor. Generálny riaditeľ TSC Maribore, Drago Kamenár, bol prítomný a osobne prebral správu a odporúÄania z auditu.
ÄalÅ¡ie sympózium je naplánované na 24. - 27. januára 2011 v Bratislave.