Paneurópska vysoká škola - Slovensko

Bratislavská vysoká škola práva bola založená v roku 2004 ako prvá súkromná vysoká škola s jednou fakultou práva poskytujúca právnické vzdelanie. Škola sa nachádza v hlavnom meste Slovenska.
V ostatných rokoch vznikli tri ďalšie nové fakulty, ktoré rozšírili pôvodne ustanovenú inštitúcii. Sú to:

• Fakulta ekonómie a podnikania
• Fakulta masmédií a
• Fakulta informatiky.

Tieto fakulty už pôsobia v štandardnom režime. V roku 2010 bol pôvodný názov inštitúcie zmenený a v súčasnej dobe používa škola označenie Paneurópska vysoká škola.   V roku 2011 bola založená piata Fakulta psychológie. Škola má v súčasnosti takmer 5 tisíc študentov.

Všetky fakulty úspešne prešli akreditačným konaním a sú oprávnené poskytovať vysokoškolské vzdelanie v akreditovaných študijných programov na všetkých troch úrovniach štúdia:
• Bakalárskom,
• Magisterskom a
• Doktorandskom.

Paneurópska vysoká škola, v súlade s Európskou chartou (University Charter-EUC) dáva svojim študentom možnosť zúčastniť sa na mobilitných vzdelávacích programoch poriadaných   niektorou zo 16 partnerských univerzít v rámci EÚ. Recipročne vítame na našej škole študentov z ktorejkoľvek zainteresovanej univerzity.

Naše vzdelávacie programy, rovnako ako naše výskumné aktivity sú podporované dobre vybavenými  zariadeniami – prednáškové a seminárne miestností, počítačové laboratória a knižnice.

Výskumný program fakulty je zameraný na medzinárodné podnikanie a obchod a na medzinárodnú ekonomiku.  Vzhľadom na to, udržujeme dobré pracovné vzťahy aj s miestnymi podnikmi so silnými  medzinárodnými väzbami. Toto je aj hlavný dôvod našej aktívnej účasti na CPD projekte.

V súvislosti s tým sme aj naďalej pripravení ponúkať a využívať vyššie uvedené vzťahy, odborné znalosti a kompetencie tak, aby boli nápomocné predmetnému CPD projektu.

 

Organizácia: Paneurópska vysoká škola
Kontaktná osoba: Prof. Ladislav Kabat
Telefón:   +421 2 6820 3606
Fax:
Email: ladislav.kabat@uninova.sk
Webová stránka: www.uninova.sk