Slovinský národný výbor FEANI

Slovinský národný výbor pre FEANI reprezentuje 9 inžinierskych organizácií a 8 spoločností, z ktorých každá pokrýva rozdielne technické oblasti. Všetci tieto organizácie pracujú v úzkej súčinnosti so slovinskými priemyselnými organizáciami, akademickými inštitúciami a so slovinskou komorou inžinierov.

Väčšina z nich sú zapája do poskytovania CPD pre inžinierov priamo alebo nepriamo formou spolupráce s jednotlivými priemyselnými podnikmi, vzdelávacími inštitúciami a Komorou inžinierov. Ako nedostatok pociťujeme absenciu vhodného modelu akreditácie CPD programov tak, ako je známe v Európe a ktorý by dal programu CPD  úplne inú perspektívu. Tak z pohľadu jednotlivých technikov ako aj ich zamestnávateľov.

 

Organisation: Slovenian National Committee for FEANI
Contact person (name): Karl Gotlih                                         
Telephone:   +386 2250 1323
Fax:   no fax number
Email: gotlih@uni-mb.si
Organisation link: www.zdit-mb.si